لطفا صبر نمایید...

خراسان شمالي -شهرستان اسفراين -ميدان مادر -دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسفراین
كد پستي :9661856175

پست الکترونیک: info@iauesf.ac.ir
تلفن: 37266506 -37266505 -37266504 -37266501-37266502-37266503 : 058
نمابر: 37266501
http://www.iauesf.ac.irتمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم